JAN  |  FEB  |  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC
2015

MARCH
13 - 15 Yoshimitsu Yamada Shihan to Assoc. Feilin de Aikido Barcelona, Spain